tel. 608 323 870

STATUT

STATUT FUNDACJI

„KREATYWNY KOŁOBRZEG”

 wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr 6/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Fundacja „KREATYWNY KOŁOBRZEG” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Zbyszka Prętkowskiego , oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kołobrzegu, dnia 10.07.2013 r. w Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu przy ulicy Ratuszowej 6/1, przed notariuszem Teresą Mielczarek, repertorium A numer 1116/2013. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja powstała pod nazwą „Fundacja QUEST”. Uchwałą nr 6/2017 z dnia
  29 sierpnia 2017 r., Zarząd fundacji dokonał zmiany nazwy fundacji na
  „Fundacja Kreatywny Kołobrzeg”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

.§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Grzybowo.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą: „Fundacja KREATYWNY KOŁOBRZEG” wraz ze znakiem graficznym.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

 1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 8

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Uzyskiwane dochody przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, o ile taka wola zostanie potwierdzona jednomyślną decyzją Zarządu w drodze stosownej uchwały.

 

Rozdział II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

 1. Celami fundacji są:
 • podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny muzyki, fotografii, filmu,
 • kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych, organizowanie eventów i imprez „outdoor”,
 • inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki,
 • popieranie i promocja różnych dziedzin twórczosci artystycznej,
 • integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
 • prowadzenie przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy działaniom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej,
 • promocja młodych talentów,
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz wymiany kulturalnej,
 • edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury,
 • promocja miasta i gminy Kołobrzeg
 • wspieranie młodzieży poprzez organizację warsztatów, wykładów, meetingów oraz innych wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym
 • działalność rozwijająca budowę społeczeństwa kreatywnego
 • Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

§ 10

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, konkursów, wystaw, spotkań, festiwali, eventów i innych imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych, w tym imprez o charakterze masowym.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, meetingów, kursów i warsztatów edukacyjnych.
 3. Współprace z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie celu Fundacji oraz współprace krajową i zagraniczną z organizacjami wspierającymi rozwój kultury, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami Fundacji.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji.
 5. Działalnośc marketingowa i wydawnicza.
 6. Kontakty krajowe i zagraniczne w celach wymiany doswiadczeń i organizowania wspólnych przedsięwzięć.
 7. Promowanie wartościowych wydarzeń artystycznych, sportowych, społecznych, edukacyjnych.
 8. Kreowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie Pomorza Zachodniego wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, biznesowych i znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 9. Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej.
 10. Pozyskiwanie środków materialnych na swoje cele statutowe.
 11. Organizację wolontariatu i kierowanie nim w celu realizacji celów statutowych.
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi w zakresie określonym w celach działania Fundacji.
 13. Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami Fundacji,
 14. Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i studenckimi.
 15. Edukację ekonomiczną i biznesową młodzieży.

 

§ 11

 1. Dla osiagnięcia celów, Fundacja może wspierac działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia jak również mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z :

 • subwencji osób prawnych,
 • darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń,
 • dotacji, subwencji i innych świadczeń o podobnym charakterze,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 • przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z prowadzonych licytacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów z praw majątkowych i autorskich;

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzić mogą ponadto z dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o ile Zarząd fundacji zdecyduje o rozpoczęciu jej prowadzenia, zgodnie z paragrafem 8 punktem 2.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

 1. Fundacja może ustanawiać fundusze celowe na podstawie uchwał Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. O ile Zarząd Fundacji nie postanowi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 18

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 19

 1. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i niezbywalny.

§ 20

 1. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych oraz w kasie Fundacji.

 

Rozdział IV – ORGANY FUNDACJI

§ 21

 1. Organem zarządzajacym Fundacją jest Zarzad.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§22

 1. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy składa się z trzech do pięciu osób. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania Członka Zarządu przez Fundatora.

§ 23

 1. W przypadku śmierci Fundatora, Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wybiera Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 24

 1. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.

§ 25

 1. Fundator, bez względu na to czy w danej chwili uczestniczy w pracach Zarządu czy też w nich nie uczestniczy, może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 26

 1. Zarząd w szczególności:
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
 • ustala regulaminy,
 • powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej, za wyjątkiem wynagrodzenia własnego,
 • podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji;

§ 27

 1. Członkowie Zarządu mogą byc z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani.
 2. Wysokości wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczna lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji składa sprawozdanie z działalności Fundacji raz w roku, ale nie pózniej niż do 31 marca każdego roku nastepnego.
 2. W terminie, o którym mowa w pkt.1 Zarząd składa wymagane prawem sprawozdania i bilans ze swej działalności.

§ 29

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą wiekszością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równowagi głosów o podjęciu uchwały decyduje Fundator.

§ 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 31

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

 

Rozdział V – ZMIANA STATUTU

§ 32

 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyc wszystkich jego postanowien, za wyjatkiem celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyc sie z inną fundacją.
 2. Połaczenie nie może nastapić, jesli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiagnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania sie jej środków finansowych i majatku.
 2. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora.

§ 35

 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 36

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sadowego.